Polityka prywatności

Firma BIZOL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, NIP  5242784350, REGON 362490587, e-mail bok@sklep.bizol.pl, nr telefonu (+48) 533 307 067, prowadząc sklep internetowy działający pod adresem www.bizol.pl („sklep internetowy”) zbiera Państwa dane. Niniejsza polityka prywatności precyzuje, jakie rodzaje udostępnianych przez Państwa danych są zbierane oraz w jakim celu i w jaki sposób są wykorzystywane przez firmę BIZOL Polska Sp. z o.o.

I. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej bizol.pl jest Zarząd Bizol Polska Sp. z o. o., adres siedziby: ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, adres do doręczeń: ul. Puławska 405, 02-801 Warszawa, NIP 5242784350, REGON 362490587, adres poczty elektronicznej: bok@sklep.bizol.pl.

II. Jaki jest zakres i cel przetwarzania danych osobowych?

1. Zgodnie z rozporządzeniem art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dane osobowe zbierane przez BIZOL Polska Sp. z o.o. obejmują:
- adres e- mail,
- Imię,
- Nazwisko,
- numer telefonu,
- NIP,
- Adres firmy,
- Adres pod który dostarczona zostanie przesyłka.

Przetwarzaniem jest operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administratorem danych jest oznacza osoba fizyczna lub prawna, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania. Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

2. Dane osobowe zbierane są w celach:

Na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody:
- marketingowych, tj. 
- informowanie o akcjach promocyjnych, udział w konkursach, informatory newsletter o ile Klient      wyraził na taki cel odrębną zgodę,
- rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
- prowadzenia konta użytkownika.
Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie. Zgoda wyrażana jest elektronicznie i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości na adres: bok@sklep.bizol.pl. Informujemy, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy może spowodować, że zamówienie nie zostanie zrealizowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody może być wyrażone w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa ono na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku, w którym umowa sprzedaży została zawarta i do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

Dane osobowe przetwarzane będą przez osoby upoważnione przez administratora danych osobowych oraz (w oparciu o szczegółowe umowy) podmioty realizujące na rzecz BIZOL Polska usługi informatyczne, pocztowe, doradcze (prawne, księgowe), transportowe.

III. Jakie masz uprawnienia do BIZOL Polska Sp. z o.o. w zakresie przetwarzania danych?

Osoba, której dane dotyczą, może żądać by BIZOL Polska Sp. z o.o. poinformował ją o m.in.:
- celach przetwarzania,
- kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
- odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, 

BIZOL Polska Sp. z o.o. informuje osobę, której dane osobowe dotyczą za pośrednictwem:
- drogi elektronicznej.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo, bez podania przyczyny, do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, dostępu do danych osobowych (w tym do otrzymania ich kopii) oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą być realizowane pocztą elektroniczną na adres bok@sklep.bizol.pl. Jeżeli BIZOL Polska Sp. z o.o. nie podejmie działań wnioskowanych przez osobę, której dotyczą dane osobowe, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Kupującego o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz innych środków ochrony prawnej. 

IV. Jakie zabezpieczenia stosujemy?

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną
- Serwis bizol.pl wykorzystuje bezpieczne połączenie „https”, którego bezpieczeństwo polega na szyfrowaniu wszystkich informacji o zawieranej transakcji
- zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem autoryzacją i ograniczonym zasięgiem dostępu.

V. Polityka plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te  pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
- integracja stron internetowych z serwisami społecznościowymi (Facebook, Twitter, Google+, Instagram)

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika  przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie  korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez  Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie  wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,  wyglądu strony internetowej itp.; 
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści  reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych  (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w  urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie  zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w  szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu  w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach  obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki  internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na  niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane  mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

VI. Czy przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany?

Dane osobowe są przetwarzany w sposób zautomatyzowany. Otrzymujemy je od partnerów i przekazujemy do operatorów informatycznych, logistycznych w celu realizacji umowy i/lub informowania o postępie realizacji umowy.

VII. Klauzula obowiązku informacyjnego Bizol Polska Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Bizol Polska Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Odrowąża 15, 03 – 310 Warszawa.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest PerfectInfo Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Bizol Polska Sp. z o. o. i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Bizol Polska Sp. z o. o. i podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie realizacji zawartej umowy lub do odwołania zgody.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, posiadają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
  10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl